Project : Consultant MACO Mitsubishi Heavy Industries

  • เวลาที่ใช้ : 2 เดือน
  • ทีมงาน : 2 คน
  • บ้านเดี่ยว
2

เดือน ระยะเวลาก่อสร้าง