หลักการตรวจบ้านเบื้องต้น

หลักการตรวจบ้านเบื้องต้น ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้ 1)หมวดงานสี งานสีและผนัง แบ่งออกเป็นความสวยงามของสีที่ทา…